វេទិការផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាប អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៥


ខេត្តសៀមរាប : ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៥ រដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាប អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងគោលដៅទី១ មាន៣ស្រុក(ស្រុកក្រឡាញ់ ស្រុកពួក ស្រុកស្រីស្នំ)។ វេទិកានេះមានសមាសភាពចូលរួមសរុបចំនួន ៥៦២នាក់ ស្រី ៦៦នាក់ ជាមួយគ្នានេះដែរអង្គវេទិកាបានលើកឡើងនូវសំណួរ សំណូមពរ និងក្តីកង្វល់ផ្ទាល់មាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១៣សំណួរ ហើយវាគ្មិនបានឆ្លើយតបនូវសំណួរ សំណូមពរ និងក្តីកង្វល់ជូនម្ចាស់សំណួរទាំងអស់ ។ ទន្ទឹមនោះក៏មានសំណួរសរសេរជាលាយលក្ខអក្សរចំនួន ២២សំណួរ សំណូមពរ ហើយសំណួរ សំណូមពរជាលាយលក្ខអក្សរទាំងនេះ ក្រុមការងារនឹងយកមកពិនិត្យ ពិភាក្សា និងដោះស្រាយជាលាយលក្ខអក្សរនៅពេលក្រោយ។ By Thla

imageimage

 

imageimage

 

imageimage