មន្ទីរបក្សខេត្តសៀមរាប បានធ្វើពិធី​ប្រកាសសេចក្តីសម្រចរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាល នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


ខេត្តសៀមរាប ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅមន្ទីរបក្សខេត្តសៀមរាប បានធ្វើពិធី​ប្រកាសសេចក្តីសម្រចរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាល នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្តីពី​ការតែងតាំងមន្ត្រីចំនួួន ១២រូប ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃគណបក្សខេត្តសៀមរាប ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម នូ ផល្លា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានស្តីទី​គណបក្សខេត្តសៀមរាប។ សមាសភាពដែលបានប្រកាសជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃ គណៈបក្សខេត្តរួមមាន ៖

១-លោក ប៉ោ វណ្ណនិត ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃគណបក្សខេត្តសៀមរាប

២-លោកស្រី យូ សុភា ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃគណបក្សខេត្តសៀមរាប

៣-លោក គឹម ឆៃហៀង ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃគណបក្សខេត្តសៀមរាប

៤-លោក ខូយ ឈីន ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃគណបក្សខេត្តសៀមរាប

៥-លោក ឃឹម ហ្វីណង់ ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃគណបក្សខេត្តសៀមរាប

៦-លោក លុក ផុស ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃគណបក្សខេត្តសៀមរាប

៧-លោក ឡុង រដ្ឋារក្ស ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃគណបក្សខេត្តសៀមរាប

៨-លោក ម៉ៅ  វិសុទ្ធ ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃគណបក្សខេត្តសៀមរាប

៩-លោក សូ ប្លាតុង ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃគណបក្សខេត្តសៀមរាប

១០-លោក ម៉ក់ ប្រុស ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃគណបក្សខេត្តសៀមរាប

១១-លោក ពៅ ប៊ុនធឿន ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃគណបក្សខេត្តសៀមរាប និង

១២-លោក សិក ប៊ុនស៊ិន ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ នៃគណបក្សខេត្តសៀមរាប។

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11