អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ


រាជធានីភ្នំពេញ ៖ អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ដែលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើសមាជ​កាលពីថ្ងៃទី០២​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងមកដែលបានដាក់គោលនយោបាយអាទិភាពប្រាំចំណុច និងបានរំលេចនូចខ្លឹមសារនូវ​ខ្លឹមសារក្នុងឯកសារខាងក្រោម ៖

photo_2017-03-06_21-11-24