កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទស្តីពីការទិញលក់ស្រូវ និងកសិផល ការដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់ប្រជាកសិករ ដើមី្បអនុវត្តគម្រោង អន្តរាគមន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល